Praktische zaken

Schooltijden 

  maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag
Kleuters 8.30-12.45 8.30-12.45 8.30-12.45 8.30-12.45
oudsten tot 14.45
8.30-12.45
Klas 1 en 2 8.30-12.30 8.30-14.45 8.30-12.30 8.30-14.45 8.30-12.30
Klas 3 t/m 6 8.30-14.45 8.30-14.45 8.30-12.30 8.30-14.45 8.30-14.45

 

Schoolbegin
Elke morgen zijn in ieder geval vanaf 8.20 enkele leerkrachten op het plein om de leerlingen op te vangen. We willen graag dat de leerling tot op het schoolplein wordt gebracht. Dit in verband met de veiligheid. We verwachten dat de leerling die op school aankomt, op het plein blijft.
De kleuters mogen met hun ouders naar binnen en om 8.25 gaat de deur van hun klas open.
Om 8.30 wordt de schoolbel geluid. De kinderen verzamelen zich in rijen: klas 1,2,3 op het plein achter de school en klas 4,5,6 bij de voordeur. Zij worden door hun meesters en juffen opgehaald. Ouders gaan niet mee naar binnen (behalve als zij een taak als leesouder of luizenpluizer hebben). Dit om de rust in de school zoveel mogelijk te bewaren en om de kinderen op te voeden tot zelfstandigheid.

Bij de kleuters mogen de ouders wel mee naar binnen, maar we willen u vragen ook daar niet te lang te blijven. Kleuters die al vroeg zijn moeten dan te lang wachten voordat de juffen kunnen beginnen.

Het is belangrijk om op tijd te zijn!
Niet alleen wordt te laat komen tot verzuim gerekend, maar het verstoort ook de lesopbouw. In alle klassen wordt begonnen met zingen, bewegings- of concentratieoefeningen of wordt er kort een vaardigheid geoefend. Deze onderdelen zijn werkzaam door de herhaling en dus niet meer in te halen. Daarom verzoeken wij u met klem de kinderen op tijd op school te laten komen!

Verzuim en afmelding
Als uw kind ziek is of om andere redenen niet naar school kan komen, dan dient u dit vóór 8.30 uur telefonisch te melden.
Ziekmelden kan ook via de mail: directie@vrijeschooldeberkel.nl 
Vrije dagen buiten de vastgestelde vakanties moet u minimaal 14 dagen van tevoren aanvragen bij de schoolleiding. Bij de administratie kan hiervoor een formulier worden opgehaald.

Voor extra verlof wegens vakantie (maximaal twee weken) moet een daarvoor bestemd formulier worden ingevuld. Dit verlof kan alleen worden aangevraagd als uw werkgever u verplicht buiten de schoolvakanties vakantie te nemen. Uw aanvraag voor extra verlof moet, met een werkgeversverklaring, ten minste één maand vóór uw vakantie worden ingediend. Uw aanvraag wordt zo nodig voorgelegd aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Zutphen.

Als ouders hun kind(eren) zonder toestemming van school houden is er sprake van ongeoorloofd schoolverzuim. Verzuim van drie achtereenvolgende dagen of verzuim van meer dan 1/8 deel van de lestijd gedurende een periode van vier weken moet altijd gemeld worden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente.

Ziekte van de leerkracht
Als een leerkracht wegens ziekte niet op school kan komen, wordt in eerste instantie geprobeerd een vervang(st)er te regelen. Als geen vervanging beschikbaar is, wordt de klas opgesplitst en verdeeld. Als het echt niet anders kan, worden de leerlingen naar huis gestuurd. Natuurlijk nadat dit bekend is gemaakt aan de ouders. Stuit dit op een probleem, dan kan de leerling altijd in een andere klas terecht.

Telefooncirkel
Aan het begin van het schooljaar wordt er door de klassenouders een telefooncirkel of WhatsApgroep gemaakt. Deze treedt in werking als er een dringende mededeling snel doorgegeven moet worden. De eerste van de cirkel is tevens de laatste, zodat deze weet dat de cirkel rond is. Ook wordt er een klassenlijst verstrekt met alle namen en adressen van de kinderen.

Weekbericht
Elke donderdag verschijnt een nieuwsbrief met actuele informatie: het Berkelbulletin, per e-mail.
Kopij kan uiterlijk woensdag vóór 15.00 uur ingestuurd worden naar: e.schrijvers@vrijeschooldeberkel.nl
Te laat ontvangen kopij kan helaas niet worden geplaatst. Het Berkelbulletin is er voor schoolgerelateerde zaken.

Recente foto's

maak kennis