Over onze organisatie

Werkwijze van de school en het team

In onze school leert iedereen. Leerling, leerkracht, schoolleiding en onderwijsondersteunend personeel. We vinden de ontwikkeling van kind èn medewerker belangrijk; als wijzelf in ontwikkeling blijven kunnen wij de kinderen enthousiasmeren om te leren. Het is onze missie ruimte te creëren voor het lerende individu in de sociale context van de school.

Het team vindt het bij ontwikkeling van de leerlingen belangrijk dat de ons omringende wereld verkend wordt, op zo’n manier dat het kind de wereld en zichzelf leert kennen. Dat doet de leerling als individu, met de klas als wezenlijke sociale factor voor een gezonde individuele ontwikkeling.

Verder vinden we het belangrijk de leerlingen in beweging te brengen en te houden. Niet alleen mentaal, maar ook fysiek. Kleuters leren goed in hun actieve spel, een klassieke lessituatie is nog overbodig. En als die klassieke leersituatie aan de orde is, na de kleuterjaren, dan wordt in de beweging vaak de aanleiding gezocht te gaan leren. We willen de leerlingen uitdagen actief te zijn, want leren doe je met hoofd, hart en handen.

Samen leren, ruimte voor het individu in een sociale context en ontwikkeling zorgvuldig vastleggen. Dat is in een notendop de cyclus waarin gewerkt wordt aan kwaliteit.

Meer over onze missie leest u in ons leerplan.

 

Leerplan
De identiteit van onze school wordt heel praktisch zichtbaar in ons leerplan. Vrijeschoolonderwijs kenmerkt zich onder andere door periodeonderwijs: door het jaar heen worden iedere ochtend projecten georganiseerd, over vakken en thema’s. Natuurlijk komen taal en rekenen aan bod. Aardrijkskunde, en geschiedenis. Daarnaast echter zijn er typische vrijeschool thema’s, zoals heemkunde en ambachten, sterrenkunde, mineralogie, enzovoort.

In de uitwerking en behandeling van deze thema’s neemt beweging een belangrijke plek in. Taal en rekenen doe je niet met je hoofd, maar ook met je hart en je handen. Zo kun je het ritme van de tafels van vermenigvuldiging beleven, kun je gedichten uitbeelden in beweging en spel.

De praktische uitwerking van ons leerplan kenmerkt zich door afwisseling in cognitieve, kunstzinnige en motorische activiteiten. In het taalonderwijs betekent dit bijvoorbeeld, naast het leren van spelling en grammatica, het schrijven van verhalen en gedichten, het uitspelen van verhalen en toneelstukken, het beleven van metriek;

Door het jaar heen worden er verschillende feesten in de school gevierd. Deze zogenoemde jaarfeesten hebben hun oorsprong in oude West-Europese cultuurfeesten en sluiten aan bij de seizoenen. De vieringen geven het schooljaar daarmee een natuurlijk ritme.

Leerplan kleuteronderwijs
Een apart onderdeel van ons leerplan wordt gereserveerd voor kleuteronderwijs. We doen dit omdat we kleuteronderwijs een wezenlijk andere plek inneemt dan het andere onderwijs. Het leerproces voltrekt zich in het dagelijkse spel van de kleuter. Kleuterleraren geven dit spel actief vorm door ochtendspellen, zingen en het uitvoeren van ambachten, zoals brood bakken, kaarsen trekken, handwerken, enzovoort. Het gaat hier om langer spelen om beter te leren. Door het spel en de fantasie ruimte te geven ontstaat er een oplossingsgericht vertrouwen bij het jonge kind waardoor het intrinsieke leervermogen vergroot wordt.

In de kleutertijd besteden wij aandacht aan het ontwikkelen van de leervoorwaarden die de basis vormen voor al het leren dat volgt. Daarom spreken we van stevig en breed onderwijs.

De ontwikkeling van het kind is meer dan een rapport
Wij werken niet alleen met rapporten en cijfers. We vinden het belangrijk dat de hele praktijk van ons onderwijs zichtbaar wordt in de rapportages die we ouders en leerlingen geven. Daarom worden eventuele cijfers of de toekenning van niveaus altijd in een context van algemene ontwikkeling van het kind en de klas geplaatst. De rapportage als geheel wordt uitgereikt als getuigschrift.
 

> Naar korte versie tekst...

Recente foto's

maak kennis