Geen ondersteuningsvraag

Inschrijven van kinderen jonger dan vier jaar

  • U heeft uw kind schriftelijk geregistreerd op school. Van deze registratie ontvangt u een ontvangstbevestiging. Mocht in de tussenliggende periode van registratie tot start op de school blijken dat uw kind een extra ondersteuningsvraag heeft, verzoeken wij u dit direct op school te melden. Dan kunnen wij kijken welke begeleiding het meest passend is.
  • Kinderen starten in de kleuterklas als ze 4 jaar zijn geworden. De verjaardag van het kind dat 4 jaar wordt, wordt in de peutergroep of thuis gevierd. Pas als het kind 5 jaar wordt vieren we dat in de kleuterklas.
  • U ontvangt van de leerkracht van uw kind bericht en een uitnodiging. Dit gebeurt via de mail. Daarbij wordt gevraagd of u een kijkwijzer wilt invullen voor het kennismakingsgesprek.
  • Een kind kan maximaal 10 dagdelen wennen. Dit blijkt in de praktijk vaak erg veel te zijn. Zeker als het kind ook op een peuterspeelzaal zit. Daarom vragen wij u dit in overleg met de leerkracht af te stemmen.
  • De instroom in de klas. Hierbij adviseren wij een geleidelijke opbouw aan te houden, zodat de belasting van uw kind niet te groot wordt.
  • Bij de indeling van de kinderen in de klassen houden we rekening met een aantal factoren:
* De klas mag niet groter zijn dan 32 leerlingen.
* Als binnen de klas leerlingen zitten met extra ondersteuningsbehoefte kan dit aantal worden bijgesteld. Dit wordt op de website vermeld.
De verdeling jongens, meisjes en oudste en jongste kleuters wordt zo goed mogelijk afgestemd.

Kinderen die broertjes en zusjes op school hebben, worden meegeteld in het maximumaantal.
* Kinderen op de wachtlijst gaan voor.

 

 

 

 

 

 

 

Zij-instroom leerlingen:

  Verder

Recente foto's

maak kennis